Hợp đồng cộng đồng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16271Hợp đồng cộng đồng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16271