Mô hình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16348Mô hình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16348