Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16557Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16557