Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16652Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16652