Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong của ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16687Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong của ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16687