Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16813Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16813