Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin tổng thể cho Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16821Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin tổng thể cho Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16821