Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân sa mạc hóa và đề xuất một số giải pháp phòng, chống sa mach hóa tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16831Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân sa mạc hóa và đề xuất một số giải pháp phòng, chống sa mach hóa tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16831