Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch văn hóa tại xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/168582Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch văn hóa tại xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/168582