Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16862Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16862