Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16990Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16990