Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17010Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17010