Dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học 10, Ban nâng cao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17172Dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học 10, Ban nâng cao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17172