Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010 : Luận án Tiến sỹ. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17264Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010 : Luận án Tiến sỹ. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17264