Mô phỏng trường thủy động lực khu vực cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17320Mô phỏng trường thủy động lực khu vực cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17320