Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích Holocen khu vực từ cửa Ba Lai đến cửa Hàm Luông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17328Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích Holocen khu vực từ cửa Ba Lai đến cửa Hàm Luông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17328