Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của thương mại điện tử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17407Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của thương mại điện tử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17407