Thiết kế bộ lọc Kalman để tính toán ước lượng đường di chuyển của thiết bị khảo sát

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17424Thiết kế bộ lọc Kalman để tính toán ước lượng đường di chuyển của thiết bị khảo sát

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17424