Về nhóm CR tự đẳng cấu của siêu mặt kiểu vô hạn trong C2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17586Về nhóm CR tự đẳng cấu của siêu mặt kiểu vô hạn trong C2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17586