Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17623

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17623