Nguyên lý và chính sách phát triển thư viện số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17674Nguyên lý và chính sách phát triển thư viện số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17674