Nghiên cứu các điều kiện để phát triển du lịch thiền (Zen Tourism) ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17714Nghiên cứu các điều kiện để phát triển du lịch thiền (Zen Tourism) ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17714