Nghiên cứu sinh thái cảnh và định hướng qui hoạch cây ăn quả phục vụ phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn : Đề tài NCKH. QT99.14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19092Nghiên cứu sinh thái cảnh và định hướng qui hoạch cây ăn quả phục vụ phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn : Đề tài NCKH. QT99.14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19092