Nghiên cứu các đặc tính sinh học của một số loài cây quý hiếm có nguy cơ bị tiêu diệt ở Việt Nam làm cơ sở cho công tác bảo tồn (2000-2001) : Đề tài NCKH. QT.00.21

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19113Nghiên cứu các đặc tính sinh học của một số loài cây quý hiếm có nguy cơ bị tiêu diệt ở Việt Nam làm cơ sở cho công tác bảo tồn (2000-2001) : Đề tài NCKH. QT.00.21

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19113