Nghiên cứu tai biến thiên nhiên trên cơ sở phương pháp địa mạo phục vụ phát triển đô thị dải đồng bằng ven biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi : Đề tài NCKH. QG.99.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19187Nghiên cứu tai biến thiên nhiên trên cơ sở phương pháp địa mạo phục vụ phát triển đô thị dải đồng bằng ven biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi : Đề tài NCKH. QG.99.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19187