Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước một số dòng suối vùng Ba Vì ( áp dụng 2 phương pháp : phương pháp phân tích đa biến, đa chiều ; phương pháp sử dụng hệ thống điểm BMWP và chỉ số APST)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19347Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước một số dòng suối vùng Ba Vì ( áp dụng 2 phương pháp : phương pháp phân tích đa biến, đa chiều ; phương pháp sử dụng hệ thống điểm BMWP và chỉ số APST)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19347