Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Elliptíc không tuyến tính : Đề tài NCKH. QT-02-03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19362Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Elliptíc không tuyến tính : Đề tài NCKH. QT-02-03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19362