Hình thái bộ nhị cái một số loài thuộc chi qua lâu (trichosanthes L.), họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19369Hình thái bộ nhị cái một số loài thuộc chi qua lâu (trichosanthes L.), họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19369