Phát hiện sao chép giữa các văn bản tiếng Việt: Đề tài NCKH. QC.08.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19495Phát hiện sao chép giữa các văn bản tiếng Việt: Đề tài NCKH. QC.08.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19495