Các hội quần chúng không chính thức ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội - Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với quản lý xã hội cấp cơ sở : Đề tài NCKH. QG00.14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19591Các hội quần chúng không chính thức ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội - Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với quản lý xã hội cấp cơ sở : Đề tài NCKH. QG00.14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19591