Hệ động lực ngẫu nhiên suy biến và áp dụng : Đề tài NCKH. QT01-01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19592Hệ động lực ngẫu nhiên suy biến và áp dụng : Đề tài NCKH. QT01-01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19592