Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19883Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19883