Phân tích định lượng và tiệm cận không gian trong nghiên cứu nông thôn (ví dụ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Sapa, tỉnh Lào Cai)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19969Phân tích định lượng và tiệm cận không gian trong nghiên cứu nông thôn (ví dụ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Sapa, tỉnh Lào Cai)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19969