Tình hình sở hữu ruộng đất ở Chuyên Mỹ (Phú Xuyên, Hà Nội) đầu thế kỷ XIX qua nguồn tư liệu địa bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20058Tình hình sở hữu ruộng đất ở Chuyên Mỹ (Phú Xuyên, Hà Nội) đầu thế kỷ XIX qua nguồn tư liệu địa bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20058