Tài liệu địa chính hà nội thời cận đại sưu tập và giá trị tư liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20109Tài liệu địa chính hà nội thời cận đại sưu tập và giá trị tư liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20109