Tại sao ở Nhật Bản có nhiều nhà Việt Nam Học ? Nhìn lại qúa trình phát triển hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20115Tại sao ở Nhật Bản có nhiều nhà Việt Nam Học ? Nhìn lại qúa trình phát triển hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20115