Áp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20496Áp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20496