Biến đổi địa hình Karst khu di sản Vịnh Hạ Long - Những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý, bảo tồn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20591Biến đổi địa hình Karst khu di sản Vịnh Hạ Long - Những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý, bảo tồn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20591