Vai trò của Nhà nước đối với việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20621Vai trò của Nhà nước đối với việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20621