Hiện tương ""phụ canh"" ở Thái Bình qua tư liệu địa bạ năm 1805

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20680Hiện tương ""phụ canh"" ở Thái Bình qua tư liệu địa bạ năm 1805

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20680