Khu phố cổ Hà Nội - những đổi thay qua tư liệu địa chính (1942-1953)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21323Khu phố cổ Hà Nội - những đổi thay qua tư liệu địa chính (1942-1953)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21323