Xây dựng mô hình sản xuất nông hộ trên quan điểm kinh tế sinh thái phục vụ chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn : Đề tài NCKH. QT.06.28

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21477Xây dựng mô hình sản xuất nông hộ trên quan điểm kinh tế sinh thái phục vụ chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn : Đề tài NCKH. QT.06.28

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21477