Công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh : Đề tài NCKH.QK00.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21530Công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh : Đề tài NCKH.QK00.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21530