Làng xã Thanh Trì ( ngoại thành Hà Nội ) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Gia Long 4(1805) : Đề tài NCKH. QX97.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21571

Làng xã Thanh Trì ( ngoại thành Hà Nội ) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Gia Long 4(1805) : Đề tài NCKH. QX97.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21571