Nhận dạng và phân loại các thực thể có tên cho văn bản tiếng Việt : Đề tài NCKH. QC.09.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21575Nhận dạng và phân loại các thực thể có tên cho văn bản tiếng Việt : Đề tài NCKH. QC.09.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21575