Một vài mô hình quản lí nhà nước đối với các trường đại học của một số nước trên thế giới : Đề tài NCKH. QS.03.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21599Một vài mô hình quản lí nhà nước đối với các trường đại học của một số nước trên thế giới : Đề tài NCKH. QS.03.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21599