Nghiên cứu quá trình hình thành và các mô hình quản lý - sử dụng đất đô thị ở khu phố cổ Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội : Lấy ví dụ cụm Phường Hàng Bông - Cửa Đông - Hàng Gai : Đề tài NCKH. QT.05.27

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21718Nghiên cứu quá trình hình thành và các mô hình quản lý - sử dụng đất đô thị ở khu phố cổ Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội : Lấy ví dụ cụm Phường Hàng Bông - Cửa Đông - Hàng Gai : Đề tài NCKH. QT.05.27

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21718