Nghiên cứu xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các phương pháp oxy hóa cấp tiến : Đề tài NCKH. QT. 06.42

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21773Nghiên cứu xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các phương pháp oxy hóa cấp tiến : Đề tài NCKH. QT. 06.42

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21773