Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đô thị cấp cơ sở. Lấy ví dụ phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QT 06.26

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21826Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đô thị cấp cơ sở. Lấy ví dụ phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QT 06.26

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21826