Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng điện cực Niken oxit (hiđroxit) và ứng dụng của chúng : Đề tài NCKH. QT.05.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21832Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng điện cực Niken oxit (hiđroxit) và ứng dụng của chúng : Đề tài NCKH. QT.05.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21832